Marek Drzewiecki

Regulamin
Lęborskiego Klubu Fotograficznego


I) Struktury organizacyjne i zasady działania Klubu
1.Klub nosi nazwę Lęborski Klub Fotograficzny, w dalszej części Regulaminu nazywany LKF lub jako Klub.
2.LKF nie posiadając osobowości prawnej, działa w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata" w Lęborku, zwanym dalej LCK, jako jego integralna część, zachowując samodzielność działania wg niniejszego Regulaminu.
3.Dla realizacji swych zadań LKF wspierany jest finansowo i logistycznie przez LCK.
4.Działanie LKF opiera się na pracy społecznej jego członków.
5.Klub zrzesza osoby zainteresowane wszelkimi dziedzinami fotografii w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej oraz popularyzowania fotografii.
6.Dla osiągnięcia założonych celów LKF organizuje zebrania, dyskusje, warsztaty, plenery, konkursy, spotkania autorskie, wystawy i wernisaże. Współpracuje z innymi Klubami fotograficznymi, placówkami administracji Państwowej, samorządowej oraz placówkami kulturalnymi.
7.LKF posiada pieczęć Klubową podłużną z wpisanym logo na planie okręgu. Wzór pieczęci i logo stanowi załącznik do regulaminu.
8.Klub posiada odznakę organizacyjną uregulowaną i wprowadzoną w życie uchwałą Walnego zebrania dnia 10.05.2018


II) Członkostwo
1.Członkowie LKF dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.
2.Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i pragnie czynnie uczestniczyć w pracach Klubu, złoży pisemną deklarację przystąpienia do LKF i decyzją Szefa Klubu zostanie przyjęta w poczet członków.
3.Osoba przyjęta w poczet członków Klubu zobowiązana jest do pokrycia kosztów wydania legitymacji i znaczka klubowego.
4. Do obowiązków członka LKF należy:
przestrzegać Regulaminu LKF, brać czynny udział w pracach Klubu, stosować ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, godnie reprezentować Klub na zewnątrz, dbać o powierzone mienie Klubowe i używać je zgodnie z przeznaczeniem.
5. Członek LKF ma prawo do:
posiadania legitymacji LKF i noszenia odznaki Klubowej, czynnego i biernego prawa wyborczego, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub, zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu, korzystania z Klubowych zasobów, rezygnacji z członkostwa w Klubie bez podania przyczyny.
6. Utrata członkostwa w LKF następuje wskutek;
zgłoszenia na piśmie decyzji o rezygnacji z członkostwa w Klubie, działania na szkodę Klubu, zaprzestania czynnego udziału w pracach Klubu przez okres 6 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny, oraz śmierci członka.

III) Władze Klubu
1.Władzami LKF są:
a)Walne zebranie Członków
b)Szef Klubu.
2.Decyzje Walnego zebrania Członków są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3.Szef Klubu musi zwołać Walne zebranie przynajmniej raz w roku.
4.Miejscem ogłaszania oficjalnych komunikatów jest strona Internetowa Klubu
www.lkf-lebork.pl lub ogłoszenie w aktualnej siedzibie Klubu
5.Kadencja Szefa Klubu trwa maksymalnie jeden rok kalendarzowy.
 Jako ostatni dzień kadencji wyznacza się 31 grudnia.

6.Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:
a)skreślanie członków,
b)nadawanie członkostwa honorowego,
c)ustalanie planów działania Klubu,
d)wybór i odwołanie Szefa Klubu,
e)zmiany Regulaminu,
f)likwidacja LKF
7.Z przebiegu Walnego zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta
8.Do kompetencji Szefa Klubu należy:
a)przyjmowanie członków,
b)reprezentowanie LKF na zewnątrz,
c)kierowanie działalnością Klubu,
d)koordynowanie zadań wykonywanych przez członków Klubu,
e)opracowywanie i nadzór nad dokumentacją Klubu.


IV) Rozwiązanie LKF
Uchwałę o rozwiązaniu LKF podejmuje Walne zebranie członków które powołuje 3 osobową komisję likwidacyjną oraz uchwala sposób likwidacji.
W skład komisji likwidacyjnej wchodzi przedstawiciel LCK Fregata.


V) Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Walne zebranie Członków LKF w dniu 10.05.2018 i wchodzi w życie z dniem przyjęcia.