Marek Drzewiecki

Regulamin
Lęborskiego Klubu Fotograficznego

I)      Struktury organizacyjne i zasady działania klubu
1. Klub nosi nazwę Lęborski Klub Fotograficzny, w dalszej części Regulaminu nazywany LKF lub jako klub.
2. LKF nie posiadając osobowości prawnej, działa w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata" w Lęborku, zwanym dalej LCK, jako jego integralna część, zachowując samodzielność działania wg niniejszego Regulaminu.
3. Dla realizacji swych zadań LKF wspierany jest finansowo i logistycznie przez LCK.
4. Działanie LKF opiera się na pracy społecznej jego członków.
5. Klub zrzesza osoby zainteresowane wszelkimi dziedzinami fotografii w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej oraz popularyzowania fotografii w środowisku.
6. Dla osiągnięcia założonych celów LKF organizuje zebrania, dyskusje, warsztaty, plenery, konkursy, spotkania autorskie, wystawy i wernisaże oraz współpracuje z innymi klubami fotograficznymi.
 II)      Członkostwo
1. Członkowie LKF dzielą się na członków kandydatów, zwyczajnych i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i pragnie czynnie uczestniczyć w pracach klubu, złoży pisemną deklarację przystąpienia do LKF i decyzją Zebrania Członków zostanie przyjęta w poczet członków. Do czasu decyzji Zebrania Członków jest członkiem kandydatem, bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz posiadania legitymacji i odznaki klubowej.
3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów klubu. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie decyzji Zebrania Członków. Członek honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek.
4.  Do obowiązków członka LKF należy:
przestrzegać Regulaminu LKF, brać czynny udział w pracach klubu, stosować ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, godnie reprezentować klub na zewnątrz, dbać o powierzone mienie klubowe i używać je zgodnie z przeznaczeniem, regularnie opłacać składkę członkowską przeznaczaną na bieżące potrzeby klubu.
5.  Członek LKF ma prawo do:
posiadania legitymacji LKF i noszenia odznaki klubowej, czynnego i biernego prawa wyborczego, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez klub, zgłaszania wniosków dotyczących działalności klubu, korzystania z klubowych zasobów, rezygnacji z członkostwa w klubie bez podania przyczyny.
6.  Utrata członkostwa w LKF następuje wskutek;
      zgłoszenia na piśmie o wystąpieniu członka, działania na szkodę klubu, zaprzestania czynnego udziału w pracach klubu przez okres 6 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.

III)      Władze klubu
1. Władzami LKF są:
Zebranie Członków oraz Szef Klubu.
2. Decyzje Zebrania Członków są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów w głosowaniu jawnym lub w trybie indywidualnego zbierania głosów, przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3. Kadencja Szefa Klubu trwa jeden rok.
4.   Do kompetencji Zebrania Członków należy:
przyjmowanie i skreślanie członków, nadawanie członkostwa honorowego, ustalanie planów działania klubu, wybór Szefa Klubu, zmiany Regulaminu.
5.   Do kompetencji Szefa Klubu należy:
reprezentowanie LKF na zewnątrz, kierowanie działalnością klubu, koordynowanie zadań wykonywanych przez członków klubu, opracowywanie i nadzór nad dokumentacją klubu.
IV)      Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Członków LKF w dniu 13.11.2012.